Opłaty

  Opłaty

O kosztach dokonania konkretnej czynności zostaną Państwo poinformowani w wybrany przez Państwa sposób – telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź podczas osobistej wizyty w naszej Kancelarii.

Wynagrodzenie notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług może być przez Państwa uiszczone za pomocą karty płatniczej.

Pozostałe podatki oraz opłata sądowa muszą być uiszczone w chwili dokonywania czynności notarialnej – do kasy Kancelarii, bądź przed jej dokonaniem – na rachunek bankowy Kancelarii.

  Notariusz przy dokonywaniu czynności notarialnych pobiera:

Opłatę sądową

Wysokość uzależniona jest od rodzaju dokonywanych wpisów i została wskazana w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Notariusz uzależnia sporządzenie aktu notarialnego oraz objęcie wnioskiem o wpis w księdze wieczystej żądania dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną, od uprzedniego uiszczenia przez wnioskodawcę należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wysokość oraz sytuacje jego występowania wskazane zostały w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku.

Podatek od spadków i darowizn

Wysokość oraz sytuacje jego występowania wskazane zostały w ustawie z dnia z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Notariusze są płatnikami podatku od dokonanej w formie aktu notarialnego:

1) darowizny;

2) umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie;

3) umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności;

4) umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.

Wynagrodzenie notariusza, zwane także taksą notarialną

Wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Opłatę za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu

Wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, i której maksymalna stawka wynosi 6 zł plus podatek od towarów i usług w według stawki 23% za każdą rozpoczętą stronę

Wypis ma moc prawną oryginału. Wypisy aktu notarialnego wydaje się stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym. Do wydawania wyciągów i odpisów stosuje się te same zasady, na jakich wydaje się wypisy.

Na podstawie odrębnych przepisów notariusz zobowiązany jest informować określone instytucje o dokonanych przed nim czynnościach i w tym celu przesyła wypisy i odpisy aktów notarialnych do tych instytucji.

Podatek od towarów i usług w według stawki 23% od pobranej taksy notarialnej

Podstawą prawną pobrania przez notariusza podatku od towarów i usług w stawce 23% od wysokości
taksy notarialnej jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

  Rachunek bankowy

Płatności w Kancelarii można dokonać:

  • w zakresie taksy notarialnej i naliczanego od niego VAT – kartą płatniczą, gotówką przy podpisaniu aktu notarialnego lub przelewem przed aktem,
  • w zakresie opłat sądowych i podatków – gotówką przy podpisaniu aktu notarialnego lub przelewem przed aktem.

Akceptujemy płatność kartami płatniczymi tylko w zakresie płatności taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT:

 

Konto bankowe:

44 1090 2444 0000 0001 5353 7141 PLN

Konto depozytowe:

93 1090 2444 0000 0001 5353 7520 PLN

Płatności

Konto bankowe:
44 1090 2444 0000 0001 5353 7141 PLN
Konto depozytowe:
93 1090 2444 0000 0001 5353 7520 PLN

Kontakt

  kancelaria@sprawdzonynotariusz.pl

       Dr Wiktor Trybka
 tel : +48 572 325 386

       Dr Piotr Kapusta
 tel : +48 516 195 596

 ul. Strzegomska 208 lok. 103
      54-432 Wrocław

}  PN - PT 9:00  – 17:00
       Inne terminy po uzgodnieniu

EnglishGermanPolishRussianUkrainian