Usługi

  Usługi

Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe dokumenty niezbędne do dokonania określonej czynności notarialnej. Po ich weryfikacji uzyskacie Państwo informację od Kancelarii, czy są one wystarczające do dokonania określonej czynności notarialnej.

Niezależnie od rodzaju planowanej  czynności notarialnej niezbędne notariuszowi są następujące informacje:

w przypadku osób fizycznych:

 

 • imię (imiona),
 • nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • adres zamieszkania
  (ewentualnie adres do doręczeń jeżeli jest inny niż zamieszkania),
 • PESEL,
 • numer dowodu osobistego lub paszportu,
 • oryginał pełnomocnictwa dla do osoby (osób) reprezentujących.

w przypadku osób prawnych:

 

 • pełna nazwa,
 • forma prawna,
 • siedziba,
 • NIP,
 • REGON,
 • aktualny odpis z rejestru KRS,
 • członkowie organów wyżej wskazanych podmiotów oraz ich pełnomocnicy podają dane takie jak osoby fizyczne,
 • oryginał pełnomocnictwa dla osoby/osób reprezentujących
SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO BĄDŹ LOKALU NIEMIESZKALNEGO Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ
 • ważne dowody osobiste lub paszporty stron umowy,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej – nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, w przypadku osób prawnych – numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia lokalu, to jest dokument na podstawie którego nabyto lokal (wypis aktu notarialnego/prawomocne postanowienie sądu/akt poświadczenia dziedziczenia/inne dokumenty),
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn dotyczące wywiązania się obecnego właściciela z obowiązku uregulowania podatku od spadków i darowizn, w sytuacjach, gdy lokal został nabyty w drodze spadku, a także w drodze umowy darowizny lub umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości zawartej od 2007 r.,
 • zaświadczenie o braku zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokal,
 • zaświadczenie o braku zameldowanych osób w lokalu,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu (jeżeli zostało wydane),
 • informacje dotyczące wartości rynkowej lokalu, ceny, terminu, sposobu zapłaty i numeru rachunku bankowego, na który ta zapłata ma nastąpić oraz warunków i daty wydania lokalu do posiadania przez stronę kupującą, gdy cena uiszczana będzie z kredytu i strona kupująca będzie chciała w akcie notarialnym złożyć oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, należy przedłożyć umowę kredytową oraz oświadczenie banku o ustanowieniu hipoteki, inne dokumenty, w zależności od konkretnego stanu prawnego,
 • inne dokumenty, w zależności od konkretnego stanu prawnego.
SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO BĄDŹ NIEMIESZKALNEGO
 • ważne dowody osobiste lub paszporty stron umowy,
 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia prawa, to jest dokument na podstawie którego nabyto lokal (przydział do lokalu/umowa ze spółdzielnią/wypis aktu notarialnego/prawomocne postanowienie sądu/ akt poświadczenia dziedziczenia/inne dokumenty),
 • zaświadczenie ze spółdzielni, z którego wynika, że stronie sprzedającej przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wraz z adnotacją o braku zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych na przedmiotowym prawie oraz informacją o jego składzie, położeniu, numerze księgi wieczystej lub jej braku (jeżeli dla lokalu nie została założona księga wieczysta zaświadczenie musi zawierać informację o powierzchni i położeniu lokalu oraz oznaczenie nieruchomości, z którą lokal jest związany),
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn dotyczące wywiązania się obecnego właściciela z obowiązku uregulowania podatku od spadków i darowizn, w sytuacjach, gdy prawo zostało nabyte w drodze spadku, a także w drodze umowy darowizny lub umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości zawartej od 2007 r.,
 • zaświadczenie o braku zameldowanych osób w lokalu,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu (jeżeli zostało wydane),
 • informacje dotyczące wartości rynkowej prawa, ceny, terminu, sposobu zapłaty i numeru rachunku bankowego, na który ta zapłata ma nastąpić oraz warunków i daty wydania lokalu do posiadania przez stronę kupującą, gdy cena uiszczana będzie z kredytu i strona kupująca będzie chciała w akcie notarialnym złożyć oświadczanie o ustanowieniu hipoteki, należy przedłożyć umowę kredytową oraz oświadczenie banku o ustanowieniu hipoteki, inne dokumenty, w zależności od konkretnego stanu prawnego, ponadto jeżeli dla lokalu nie jest założona księga wieczysta, a miałaby ona zostać założona, to konieczne będzie przedłożenie wszystkich podstaw nabycia poprzednich uprawnionych, aż do wydanego przydziału,
 • inne dokumenty, w zależności od konkretnego stanu prawnego
DAROWIZNA LOKALU MIESZKALNEGO BĄDŹ LOKALU NIEMIESZKALNEGO Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ
 • ważne dowody osobiste lub paszporty stron umowy,
 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia lokalu, to jest dokument na podstawie którego nabyto lokal (wypis aktu notarialnego/prawomocne postanowienie sądu/akt poświadczenia dziedziczenia/inne dokumenty),
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn dotyczące wywiązania się obecnego właściciela z obowiązku uregulowania podatku od spadków i darowizn, w sytuacjach, gdy lokal został nabyty w drodze spadku, a także w drodze umowy darowizny lub umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości zawartej od 2007 r.,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu (jeżeli zostało wydane),
 • informacje dotyczące wartości rynkowej lokalu oraz daty wydania lokalu do posiadania przez stronę obdarowaną,
 • inne dokumenty, w zależności od konkretnego stanu prawnego.
DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO BĄDŹ NIEMIESZKALNEGO
 • ważne dowody osobiste lub paszporty stron umowy,
 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia prawa, to jest dokument na podstawie którego nabyto lokal (przydział do lokalu/umowa ze spółdzielnią/wypis aktu notarialnego/prawomocne postanowienie sądu/ akt poświadczenia dziedziczenia/inne dokumenty),
 • zaświadczenie ze spółdzielni, z którego wynika, że stronie sprzedającej przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wraz z adnotacją o braku zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych na przedmiotowym prawie oraz informacją o jego składzie, położeniu, numerze księgi wieczystej lub jej braku (jeżeli dla lokalu nie została założona księga wieczysta zaświadczenie musi zawierać informację o powierzchni i położeniu lokalu oraz oznaczenie nieruchomości, z którą lokal jest związany),
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn dotyczące wywiązania się obecnego właściciela z obowiązku uregulowania podatku od spadków i darowizn, w sytuacjach, gdy prawo zostało nabyte w drodze spadku, a także w drodze umowy darowizny lub umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości zawartej od 2007 r.,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu (jeżeli zostało wydane),
 • informacje dotyczące wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz daty wydania lokalu do posiadania przez stronę obdarowaną,
 • inne dokumenty, w zależności od konkretnego stanu prawnego.

Ponadto jeżeli dla lokalu nie jest założona księga wieczysta, a miałaby ona zostać założona, to konieczne będzie przedłożenie wszystkich podstaw nabycia poprzednich uprawnionych, aż do wydanego przydziału.

SPRZEDAŻ (A TAKŻE ZAMIANA, ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI) DZIAŁKI ZABUDOWANEJ BĄDŹ NIEZABUDOWANEJ
 • ważne dowody osobiste lub paszporty stron umowy, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej – nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, w przypadku osób prawnych – numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia nieruchomości, to jest dokument, na podstawie którego nabyto nieruchomość (wypis aktu notarialnego/prawomocne postanowienie sądu/akt poświadczenia dziedziczenia/inne dokumenty),
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn dotyczące wywiązania się obecnego właściciela z obowiązku uregulowania podatku od spadków i darowizn, w sytuacjach, gdy nieruchomość została nabyta w drodze spadku, a także w drodze umowy darowizny lub umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości zawartej od 2007 r.,
 • wypis z rejestru gruntów, jeżeli zaś działka gruntu będąca przedmiotem obrotu będzie odłączana z dotychczasowej księgi konieczne jest przedłożenie wypisu z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej z adnotacją, że dokument przeznaczony jest do dokonywania wpisów w księdze wieczystej [wydawane przez Starostwo Powiatowe, wydziały geodezji],
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którego wynikać będzie przeznaczenie działki gruntu, w przypadku braku takiego planu zaświadczenie wskazujące na taki brak (lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy – jeżeli została wydana) – wydawane przez urząd gminy,
 • decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę (jeżeli została wydana),
 • zaświadczenie, z którego wynikać będzie czy działka gruntu będąca przedmiotem jest położona na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
 • w przypadku działki zabudowanej ponadto informacje dotyczące zabudowania oraz przedłożenie zaświadczenia o braku zameldowanych osób w budynku, a także
 • świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku (jeżeli zostało wydane),
 • w przypadku działki gruntu powstałej w wyniku podziału, który nie został ujawniony w księdze wieczystej, dodatkowo niezbędne będzie przedłożenie: ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości, wykazu zmian gruntowych dotyczącego podziału działki z adnotacją, że dokument przeznaczony jest do dokonywania wpisów w księdze wieczystej, wypisu z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla działek powstałych w wyniku podziału z adnotacją, że dokument przeznaczony jest do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
 • informacje dotyczące wartości rynkowej nieruchomości, ceny, terminu, sposobu zapłaty i numeru rachunku bankowego, na który ta zapłata ma nastąpić oraz warunków i daty wydania nieruchomości do posiadania przez stronę kupującą, gdy cena uiszczana będzie z kredytu i strona kupująca będzie chciała w akcie notarialnym złożyć oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, należy przedłożyć umowę kredytową oraz oświadczenie banku o ustanowieniu hipoteki,
 • inne dokumenty, w zależności od konkretnego stanu prawnego.
DAROWIZNA DZIAŁKI ZABUDOWANEJ LUB NIEZABUDOWANEJ
 • ważne dowody osobiste lub paszporty stron umowy,
 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia nieruchomości, to jest dokument na podstawie którego nabyto nieruchomość (wypis aktu notarialnego/prawomocne postanowienie sądu/akt poświadczenia dziedziczenia/inne dokumenty),
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn dotyczące wywiązania się obecnego właściciela z obowiązku uregulowania podatku od spadków i darowizn, w sytuacjach, gdy nieruchomość została nabyta w drodze spadku, a także w drodze umowy darowizny lub umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości zawartej od 2007 r.,
 • wypis z rejestru gruntów, jeżeli zaś działka gruntu będąca przedmiotem obrotu będzie odłączana z dotychczasowej księgi konieczne jest przedłożenie wypisu z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej z adnotacją, że dokument przeznaczony jest do dokonywania wpisów w księdze wieczystej [wydawane przez Starostwo Powiatowe, wydziały geodezji],
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którego wynikać będzie przeznaczenie działki gruntu, w przypadku braku takiego planu zaświadczenie wskazujące na taki brak (lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy – jeżeli została wydana) – wydawane przez urząd gminy,
 • decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę (jeżeli została wydana),
 • w przypadku działki zabudowanej ponadto informacje dotyczące zabudowania oraz przedłożenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku (jeżeli zostało wydane),
 • w przypadku działki gruntu powstałej w wyniku podziału, który nie został ujawniony w księdze wieczystej, dodatkowo niezbędne będzie przedłożenie: ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości, wykazu zmian gruntowych dotyczącego podziału działki z adnotacją, że dokument przeznaczony jest do dokonywania wpisów w księdze wieczystej, wypisu z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla działek powstałych w wyniku podziału z adnotacją, że dokument przeznaczony jest do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
 • informacje dotyczące wartości rynkowej nieruchomości oraz daty wydania nieruchomości do posiadania przez stronę obdarowaną,
 • inne dokumenty, w zależności od konkretnego stanu prawnego.
NAJEM OKAZJONALY (RYGOR EGZEKUCJI)
  • umowę
   – zawarta na czas oznaczony
   – zawierająca oświadczenie, że wynajmujący nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali
  • załącznik do umowy najmu okazjonalnego – wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkiwać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,
  • załącznik do umowy najmu okazjonalnego – oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu.
  PEŁNOMOCNICTWO
  • ważny dowód osobisty lub paszport osoby udzielającej pełnomocnictwa (mocodawcy),
  • dane osobowe mocodawcy i pełnomocnika – imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania,
  • zakres umocowania.
  TESTAMENT
  • ważny dowód osobisty lub paszport osoby sporządzającej testament (testatora),
  • dane osób/osoby powoływanych/powoływanej do dziedziczenia – imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, PESEL,
  • gdy testament ma zawierać zapis zwykły albo windykacyjny konkretnej rzeczy, w tym nieruchomości – konieczne jest dokładne określenie przedmiotu zapisu (przy nieruchomościach, np. numer księgi wieczystej).
  UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (TZW. INTERCYZA)
  • ważne dowody osobiste lub paszporty stron umowy,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa, gdy umowa zawierana jest przez osoby będące w związku małżeńskim.
  AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy oraz informacja o ostatnim miejscu jego zamieszkania,
  • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
  • dowód osobisty zmarłego albo zaświadczenie o numerze PESEL zmarłego wydane przez Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich dotyczące numeru pesel zmarłego (ewentualnie akt zgonu może zawierać pieczątkę z takim numerem PESEL),
  • dane spadkobierców oraz ważne dowody osobiste lub paszporty wszystkich spadkobierców (zarówno ustawowych, jak i testamentowych),
  • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców – odpisy skrócone aktów urodzenia albo w przypadku osób, które w wyniku zawarcia związku małżeńskiego zmieniły nazwisko – odpisy skrócone aktów małżeństwa,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa, w przypadku, gdy osoba zmarła w chwili śmierci była w związku małżeńskim.
  OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU SPADKU
  • dane osoby składającej oświadczenie,
  • odpis skrócony aktu zgonu zmarłego oraz informacja o ostatnim miejscu jego zamieszkania,
  • dane dotyczące kręgu spadkobierców,
  • w przypadku, gdy były już składane oświadczenia przez innych krewnych zmarłego – wypis aktu notarialnego obejmującego te oświadczenia,
  • ponadto w przypadku odrzucenia w imieniu małoletniego dziecka – zgoda sądu rejonowego – wydziału rodzinnego na dokonanie tej czynności w imieniu małoletniego wyrażona prawomocnym postanowieniem oraz odpis aktu urodzenia dziecka.

  Płatności

  Konto bankowe:
  44 1090 2444 0000 0001 5353 7141 PLN
  Konto depozytowe:
  93 1090 2444 0000 0001 5353 7520 PLN

  Kontakt

    kancelaria@sprawdzonynotariusz.pl

         Dr Wiktor Trybka
   tel : +48 572 325 386

         Dr Piotr Kapusta
   tel : +48 516 195 596

   ul. Strzegomska 208 lok. 103
        54-432 Wrocław

  }  PN - PT 9:00  – 17:00
         Inne terminy po uzgodnieniu

  EnglishGermanPolishRussianUkrainian